You are here

主日週報(信息·报告·灵粮)

週報及信息

Date 週報 信息 講員 Recorded A/V Upload uid
03/06/22 愛與恨 周天深牧師 https://youtu.be/kx8dNmqjcYg 430
02/27/22 事奉之旅 曾耀南長老 https://youtu.be/NfLimyHpLFM 430
02/20/22 效法基督的服事 周天深牧師 https://youtu.be/btm4WXDR9HQ 430
02/13/22 在神愛的家中,盡忠盡職(一) 林承安牧師 https://youtu.be/UHpZfzheFak 430
02/06/22 興起發光 林漢奇長老 https://youtu.be/C_c41830kVs 430
01/30/22 誰是你的主人 隗捷弟兄 https://youtu.be/lom8AhCOnGU 430
01/23/22 愛就完全了律法 楊豪萬牧師 https://youtu.be/B3k58bKzvto 430
01/16/22 愛的言語 周天深牧師 https://youtu.be/HXtIR3SqqSo 430
01/09/22 提升屬靈分辨力(五) 林承安牧師 https://youtu.be/XdO-TW8m5mY 430
01/02/22 一元復始 從心開始 陳秉中長老 https://youtu.be/ovTFjFNBZXg 430
12/26/21 智者仍尋祂 周天深牧師 https://youtu.be/nPUeaAKoQ9U 430
12/19/21 你為什麼要找祂? 梁景涵牧師 https://youtu.be/zh1xN69Ji1I 430
12/12/21 提升屬靈分辨力(四) 林承安牧師 https://youtu.be/QzQMikzrtlQ 430
12/05/21 提升屬靈分辨力(三) 林承安牧師 https://youtu.be/t0mJqduUHxQ 430
11/28/21 永恆的耶穌 葉俊楊弟兄 https://youtu.be/axvGf8HyOY8 430
11/21/21 感謝神玫瑰有刺 周天深牧師 https://youtu.be/tMxxJ8nG30s 430
11/14/21 一本了不起的日記 朱裕華牧師 https://youtu.be/fpAXTBWjQ0g 430
11/07/21 提升屬靈分辨力(二) 林承安牧師 https://youtu.be/lbuBxlhaJ0w 430
10/31/21 以耶和華為樂 隗捷弟兄 https://youtu.be/yB9roNVfEZU 430
10/22/21 天國的「論」與「斷」 錢斌牧師 https://youtu.be/zp6gWwk_JgI 430
10/17/21 成就神的心意 林漢奇長老 https://youtu.be/07NIE-hcKl8 430
10/10/21 提升屬靈分辨力(一) 林承安牧師 https://youtu.be/JvHKvaj2DLQ 430
10/03/21 連日頭也停止不動 周天深牧師 https://youtu.be/FON096DvKiM 430
09/26/21 主要用 陳秉中長老 https://youtu.be/qbueurB07z4 430
09/19/21 不要受騙 周天深牧師 https://youtu.be/OA5hRP7ta_4 430
09/12/21 跟隨聖靈的腳蹤行 林承安牧師 https://youtu.be/PWNV5ljOyII 430
09/05/21 不要消滅聖靈的感動 林承安牧師 https://youtu.be/CZ7ZRXxpRU8 430
08/29/21 New Territory 梁景涵牧師 https://youtu.be/iH-2XXxLjtE 430
08/22/21 教會合一 駱文輝牧師 https://youtu.be/vB-ayoCtA7g 430
08/15/21 我不以福音為恥 林漢奇長老 https://youtu.be/ODet-tE8ySQ 430

Pages